AVÍS LEGAL. (Article 10 LSSICE)

COMUNICACIONS COMERCIALS ELECTRÒNIQUES ( Article 21 LSSCI)

1) IDENTIFICACIÓ I DADES DEL RESPONSABLE

 • Titular: IURIS9 ADVOCATS COMPLIANCE SLPU
 • Marca: PerdondeDeudas
 • Domicili Social: Carrer Bisbe Lorenzana, 24 BX 2 – 17800 Olot (Girona)
 • CIF: B17951047
 • Registre Públic: Registro Mercantil de la Provincia de Girona en el Volum 2597, full 8 y full registral GI-44365
 • Inscrita al Registre de Societats Professionals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona amb el número 123.
 • Telèfon: +34 972 26 86 17
 •  Whatsapp :693.100.252
 •  E-mail: deudas@perdondedeudas.com

2) OBJECTE

La present pàgina web (https://www.perdondeduedas.com) és propietat de IURIS9 ADVOCATS COMPLIANCE SLPU, ha estat creada i dissenyada com a canal de comunicació entre l’empresa i els usuaris d’internet, especialment a totes aquelles persones que es troben en una situació d’insolvència i poden acollir-se als beneficis que contempla la llei de la SEGONA OPORTUNITAT.

El present avís legal té com objecte establir les condicions que regulen l’accés i l’ús de la present pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús de la pàgina web, implica l’acceptació de les condicions incloses en el present avís legal.

Perdón de Deudas  es reserva la facultat de realitzar en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions d’accés i ús i, en general dels elements que integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

3) ACCÉS A LA PÁGINA WEB

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor a internet (ISP) contractada per l’usuari.

L’accés al contingut de la pàgina web és de lliure accés i completament gratuït, no sent necessari el registre previ. En cas que un menor sol·liciti informació, es presumeix que l’accés ha estat realitzat amb la autorització dels seus pares, tutors o representants legals, podent Perdón de Deudas realitzar les verificacions que consideri oportunes.

4) COMPROMISOS DE L’USUARI

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, el qual haurà de posseir la capacitat legal de contractar i la representació necessària per contractar, acceptant per tant que l’ús de la pàgina web es realitza sota la seva exclusiva responsabilitat. L’usuari es compromet a no utilitzar la informació que Perdón de Deudas posa a disposició de l’usuari per a fer activitats contràries a la llei, a la moral, a l’ordre públic i en general a seguir les condicions establertes en el present avís legal.

L’usuari es compromet, a no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web o les aplicacions de Perdón de Deudas, cap programa, dades, virus, codis, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic, que pugui ser susceptible de provocar danys en qualsevol dels sistemes, equips o xarxes de Perdón de Deudas, ni tampoc a causar danys a altres usuaris o a tercers.

L’usuari es compromet a no alterar, copiar, descarregar-se, modificar, descompilar, deslligar, realitzar enginyeria inversa, donar llicències, arrendar, vendre o imitar la web i les seves aplicacions, els seus continguts o el seu software de base.

5) DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina, és a dir els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el software, els links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codis font, són propietat de  Perdón de Deudas, sense que es pugui entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Les marques, noms comercial o signes distintius són titularitat de  Perdón de Deudas, sense poder entendre’s que l’accés a la pàgina web atribueix cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials o signes distintius.

6) ENLLAÇOS AMB TERCERS

Les presents condicions d’ús es refereixen únicament a la pàgina web, les aplicacions i continguts de Perdón de Deudas, les presents condicions no apliquen als enllaços, pàgines web i aplicacions de tercers accessibles des de la pàgina web de  Perdón de Deudas, ja que no poden controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers que tinguin establerts enllaços amb destí a la pàgina web o Aplicacions, i per tant no podem ni recomanar, ni aprovar el seu contingut. En conseqüència, Perdón de Deudas, no pot assumir cap mena de responsabilitat que pugui derivar-se de l’accés als esmentats enllaços, obligant-se l’usuari a acceptar les corresponents polítiques d’ús i privacitat dels enllaços esmentats.

En tot cas, Perdón de Deudas, manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç, quan els continguts d’aquest puguin vulnerar la legislació espanyola o internacional, la moral o l’ordre públic.

7) PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En virtut d’allò disposat en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte a les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD) i en allò disposat en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals (en endavant LOPD-DD), totes les dades facilitades pels usuaris durant l’ús de la pàgina web seran tractats segons allò disposat en la nostra política de privacitat, havent aquesta d’ésser acceptada expressament i de forma prèvia abans de facilitar-nos les seves dades. En relació a la nostra política de privacitat es pot consultar el següent enllaç

8) RESPONSABILITATS DE L'USUARI

 1. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Perdón de Deudas pugui suportar a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest avís legal.
 2. És responsabilitat de l’usuari de disposar de les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos, Perdón de Deudas no té l’obligació de controlar que durant l’accés a la web o les aplicacions per part de l’usuari estiguin aquestes absentes de virus, cucs o altres elements informàtics danyosos, i per tant,  Perdon de Deudas no es responsabilitza dels danys produïts en el equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei de la web o de les aplicacions.
 3. És responsabilitat de l’usuari de les decisions preses a partir de la informació subministrada  en la pàgina web, no podent responsabilitzar l’usuari a  Perdón de Deudas (excepte que s’hagi formalitzat el contracte de prestació de serveis) dels danys i perjudicis patits amb motiu d’actuacions que realitzi tenint com a únic fonament la informació obtinguda en la pàgina web.  

9) POLÍTICA DE COOKIES

La nostra política de Cookies es pot consultar en el següent enllaç

10) CONDICIONS D’ÚS DEL BLOG

Els articles periodístics i continguts publicats per Perdón de Deudas al blog són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d’un servei d’assessorament legal de cap mena, per tant, la informació proporcionada en aquestes publicacions i articles resulta insuficient per la presa de decisions personals o empresarials per part de l’usuari. En conseqüència Perdón de Deudas no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el blog ni en els danys i perjudicis produïts en l’usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Blog.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del blog, comprometent-se a utilitzar els continguts de conformitat amb la llei i el present Avís legal. L’usuari haurà d’abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, transformar o modificar els continguts dels articles i publicacions del blog, excepte en els casos autoritzats per la Llei o expressament consentits per Perdón de Deudas.

Perquè l’usuari pugui publicar comentaris en el blog haurà d’acceptar prèviament la política de privacitat i els continguts del present Avís legal. Perdón de Deudas no es fa responsable ni s’identifica amb els comentaris o opinions abocades en el blog per part de l’usuari.

Perdón de Deudas no admetrà intervencions en el blog que continguin referències a temes racistes o sexistes, ni s’admetrà cap intervenció que derivi d’aspectes personals, sigui mitjançant crítiques no constructives o insults. Perdón de Deudas es reserva el dret d’anul·lar, cancel·lar, eliminar qualsevol comentari o restringir l’accés a qualsevol usuari que incompleixi el present Avís legal. No està permès fer ús del blog per enviaments de correu brossa, publicitat invasiva, captar adreces de correu electrònic o qualsevol mena d’acció il·legal.

11) COMUNICACIONS COMERCIALS PER VIA ELECTRÒNICA

Perdón de Deudas no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagués estat sol·licitada o expressament autoritzada pels destinataris de les mateixes a través d’un text que informi de la finalitat per la qual es van utilitzar les dades.

La manifestació del paràgraf anterior no serà aplicat per Perdón de Deudas quan existeixi una relació contractual prèvia, havent obtingut Perdón de Deudas de forma lícita les dades de contacte del destinatari, en aquest cas Perdón de Deudas podrà enviar comunicacions comercials referents a productes o serveis de l’empresa o productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser contractats.

En el moment de la recollida de dades per l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica de Perdón de Deudas, oferirà la possibilitat d’oposar-se a l’enviament de les citades comunicacions comercials. En tot cas Perdón de Deudas enviarà un primer correu electrònic amb contingut no comercial, confirmant un registre satisfactori i sol·licitant que, en cas de no haver-se sol·licitat el servei, es cancel·li a través d’un sistema senzill i gratuït que Perdón de Deudas posarà a disposició del destinatari.

12) MENORS D’EDAT

Per la contractació dels nostres serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

13) LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’accés a la pàgina web i a les aplicacions implica la acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en aquests Avís legal, si vostè no està d’acord en les condicions contingudes en aquest Avís legal, abstinguis d’utilitzar la pàgina web i les seves  aplicacions.

Qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web i les aplicacions es regirà per la legislació comú espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els hi correspongui, acordant les parts la submissió dels Jutjats d’Olot.